Síguenos en:

 • Google+

Agents de la Guàrdia Urbana. Ajuntament de Barcelona. Prova teòrica. Temari i Test

Agents de la Guàrdia Urbana. Ajuntament de Barcelona. Prova teòrica. Temari i Test ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-4366-4
  • Páginas: 736
  • Plaza de edición: Barcelona , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Manual per a la preparació de la prova teòrica per a l'accés a places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona (BOE núm. 58 de 9/03/2021 y DOGC núm. 8361 de 10/03/2021).

  Així, incloem en aquest llibre els 17 temes que componen el programa oficial d'aquesta prova, juntament amb 17 bateries de preguntes de tipus test referits a cadascun d'ells.


  Índice

  TEMARI

  Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. L’estructura territorial de l’Estat: “Principis generals i l’Administració Local”.

  Tema 2. Drets i deures fonamentals a la Constitució de 1978.

  Tema 3. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006: Drets i deures de l´àmbit civil, social, drets en l´àmbit polític i de l´administració, i drets i deures lingüístics. El Govern Local a l´Estatut.

  Tema 4. El Municipi: concepte i elements. Les Potestats municipals. Competències municipals a la Llei Reguladora de les bases de Règim Local.

  Tema 5. La Carta Municipal de Barcelona: Text consolidat pel qual es regula el règim especial del municipi de Barcelona. Competències de l’Ajuntament en matèria de seguretat ciutadana i mobilitat. L’Ajuntament de Barcelona. Organització Municipal. L’organització política (Alcalde, Tinents d’Alcalde, Regidors) i l’organització executiva (el model de gestió gerencial). La desconcentració territorial (districtes) i funcional (organismes i instituts) a l’Ajuntament de Barcelona.

  Tema 6. Institucions de la Unió Europea: el Parlament, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L’Ordenament Jurídic Comunitari: Dret originari i Dret derivat.

  Tema 7. Coneixement de la ciutat des de l’1 de gener de 2019: dades demogràfiques, sociologia, economia, cultura i actualitat de la ciutat.

  Tema 8. El procediment administratiu: concepte i principis generals. El procediment administratiu comú: regulació, contingut, àmbit d’aplicació i principis.

  Tema 9. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat. La Llei de forces i cossos de seguretat. La Llei de policies locals de Catalunya. La Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

  Tema 10. L’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona.

  Tema 11. L’Ordenança sobre l’ús de les vies i l’espai públic de Barcelona: “ús de les vies i els espais públics”.

  Tema 12. L’Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

  Tema 13. Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de l’aire (zona de baixes emissions).

  Tema 14. Ordenança de medi ambient de Barcelona: Capítol 3 Protecció de l’atmosfera (condicions de les fonts emissores) i Capítol 8 Règim sancionador específic.

  Tema 15. Actuacions relacionades amb la seguretat ciutadana: especial referència als principis rectors en relació a la seguretat ciutadana i les potestats generals de policia de seguretat. Actuacions relacionades amb les funcions de policia judicial: especial referència a les garanties i drets de les persones detingudes, procediment de detenció i d’«habeas corpus».

  Tema 16. Drets i deures dels funcionaris a l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Principis d’actuació i deures dels funcionaris de Policia Local. La infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets en el Codi Penal. Règim d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració.

  Tema 17. Ètica i deontologia professional. Declaració universal dels drets humans de l’ONU. Carta dels drets fonamentals de la UE. Codi europeu d’ètica de la policia. Codi ètic de la policia de Catalunya. El vigent Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Barcelona. La violència de gènere i els delictes d’odi.

  TEST

  Test n.º 1. (20 preguntes)

  Test n.º 2. (20 preguntes)

  Test n.º 3. (20 preguntes)

  Test n.º 4. (20 preguntes)

  Test n.º 5. (40 preguntes)

  Test n.º 6. (25 preguntes)

  Test n.º 7. (20 preguntes)

  Test n.º 8. (20 preguntes)

  Test n.º 9. (20 preguntes)

  Test n.º 10. (20 preguntes)

  Test n.º 11. (20 preguntes)

  Test n.º 12. (20 preguntes)

  Test n.º 13. (20 preguntes)

  Test n.º 14. (20 preguntes)

  Test n.º 15. (20 preguntes)

  Test n.º 16. (20 preguntes)

  Test n.º 17. (20 preguntes)
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: