Síguenos en:

 • Google+

Auxiliar Administratiu Generalitat de Cataluña. Temari. Volum 1

Auxiliar Administratiu Generalitat de Cataluña. Temari. Volum 1 ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-4331-2
  • Páginas: 480
  • Plaza de edición: Sevilla , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Primer volum de desenvolupament dels temes 1 a 12 del programa establert per la Resolució PDA/2759/2020, de 2 de novembre, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala Auxiliar Administrativa de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8265, de 6 de novembre de 2020.

  Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.


  Índice

  Tema 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades.

  Tema 2. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades.

  Tema 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el poder judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble.

  Tema 4. L'organització territorial. Les Comunitats Autònomes: els Estatuts d'Autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria.

  Tema 5. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges.

  Tema 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries.

  Tema 7. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans col•legiats de les administracions públiques.

  Tema 8. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics.

  Tema 9. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència.

  Tema 10. Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul•litat i anul•labilitat.

  Tema 11. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció.

  Tema 12. La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici i els recursos administratius.
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: