Síguenos en:

 • Google+

Auxiliar Administratiu. Generalitat de Cataluña. Test

Auxiliar Administratiu. Generalitat de Cataluña. Test ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-4447-0
  • Páginas: 330
  • Plaza de edición: Sevilla , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Publicació creada per a l'adequada preparació del programa establert per la Resolució PDA/2759/2020, de 2 de novembre, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives per a l'accés a l'escala Auxiliar Administrativa de la Generalitat de Catalunya, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8265, de 6 de novembre de 2020.

  Inclou qüestionaris de preguntes referides a tots els temes d'aquest temari, que li seran de gran utilitat per a l'autoavaluació, el control de l'aprenentatge dels conceptes que són objecte d'examen i per acostumar-se a la dinàmica habitual en aquesta classe de processos selectius.


  Índice

  Test n.º 1. Bon govern i transparència: concepte i principis. La publicitat activa. Les dades obertes. El cicle de vida de les dades. Els formats reutilitzables. La mineria de dades (30 preguntes)

  Test n.º 2. El dret a la protecció de dades de caràcter personal: definició. Categories de dades de caràcter personal. El consentiment. El dret d'informació. Els drets de les persones interessades. El delegat de protecció de dades (52 preguntes)

  Test n.º 3. Marc constitucional: els principis, els drets i deures fonamentals de les persones i les seves garanties. Les Corts Generals, el Govern, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional i el Defensor del Poble (221 preguntes)

  Test n.º 4. L'organització territorial. Les Comunitats Autònomes: els Estatuts d'Autonomia i la distribució de competències. Les entitats locals: el municipi, la província, la comarca i la vegueria (127 preguntes)

  Test n.º 5. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: principis rectors, drets i deures, tipologia de competències. L'organització institucional de Catalunya: el Parlament, el Govern i el president o la presidenta de la Generalitat. El Síndic de Greuges (80 preguntes)

  Test n.º 6. La Unió Europea: organització i institucions. Les llibertats bàsiques comunitàries (45 preguntes)

  Test n.º 7. L'organització de l'Administració de la Generalitat de Catalunya: principis generals i òrgans. Els departaments: estructura i atribucions. El sector públic institucional. Règim jurídic i funcionament dels òrgans collegiats de les administracions públiques (30 preguntes)

  Test n.º 8. L'Administració pública: concepte i principis. El ciutadà com a titular de drets davant l'Administració: dret a la no discriminació i a una atenció adequada, drets lingüístics i dret d'accés als serveis i la informació pública. Drets relatius als mitjans electrònics (25 preguntes)

  Test n.º 9. La competència administrativa. La titularitat i l'exercici de la competència. La delegació de competències. L'avocació. L'encàrrec de gestió. La delegació de signatura. La suplència (25 preguntes)

  Test n.º 10. Concepte de procediment administratiu. Els interessats. Els terminis. Els actes administratius: requisits, eficàcia, nul•litat i anul•labilitat (32 preguntes)

  Test n.º 11. Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació i instrucció (26 preguntes)

  Test n.º 12. La finalització del procediment administratiu. La revisió dels actes en via administrativa: la revisió d'ofici i els recursos administratius (26 preguntes)

  Test n.º 13. L’Administració digital: seu electrònica i punt d’accés general electrònic. Certificat digital i signatura electrònica. Representació digital. Els registres d’entrada i sortida de documents. La xarxa de suport a l’Administració digital. El Registre electrònic general de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (30 preguntes)

  Test n.º 14. Atenció a la ciutadania i comunicació interpersonal: la comunicació verbal i no verbal, la capacitat d’escolta, la comunicació assertiva i les estratègies d’actuació en situacions difícils. Especificitats de l’atenció telefònica. Serveis de les oficines d’atenció ciutadana (32 preguntes)

  Test n.º 15. La gestió documental a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’organització dels documents electrònics. La transferència, el préstec i la consulta de documents (25 preguntes)

  Test n.º 16. Documentació administrativa: estructura i criteris de redacció de la carta, el certificat, la citació, la diligència, la notificació i la sollicitud. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu (35 preguntes)

  Test n.º 17. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i estructura. El cicle pressupostari: elaboració, tramitació parlamentària i aprovació. El control pressupostari intern i extern (30 preguntes)

  Test n.º 18. Els contractes del sector públic. Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Tipus de contractes. Aspectes bàsics sobre els procediments de selecció del contractista. Publicitat i transparència (30 preguntes)

  Test n.º 19. Formes d’activitat administrativa: subvencions i ajuts, llicències i autoritzacions. La potestat sancionadora: concepte i principis (30 preguntes)

  Test n.º 20. La funció pública: les classes d’empleats públics, l’adquisició i pèrdua de la relació de servei, les situacions administratives. La provisió de llocs de treball i la mobilitat. El règim d’incompatibilitats (50 preguntes)

  Test n.º 21. Els drets dels empleats públics: drets individuals i drets individuals exercits collectivament. El codi de conducta. Els deures dels empleats públics. El règim disciplinari. Els delictes contra l’Administració pública: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets (20 preguntes)

  Test n.º 22. La normativa aplicable al personal de la Generalitat de Catalunya sobre el tracte no discriminatori, la igualtat entre persones i la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El requisit per treballar amb contacte habitual amb menors d’edat. Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (35 preguntes)

  Test n.º 23. La prevenció de riscos laborals: concepte i principis. Drets i obligacions (25 preguntes)

  Test n.º 24. Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Còpia autèntica (e-Còpia) i digitalització segura. Notificació electrònica (e-Notum). Valisa electrònica (e-Valisa). Tauler electrònic (e-Tauler) (27 preguntes)

  Test n.º 25. La ciberseguretat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Mesures corporatives i mesures de bones pràctiques personals. Riscos en l’ús de les eines TIC: enginyeria social, pesca de credencials (phishing), programari de segrest (ransomware), correu brossa i navegació segura (25 preguntes)
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: