Síguenos en:

 • Google+

Corporacions Locals de Catalunya. Temari General. Volum 3

Corporacions Locals de Catalunya. Temari General. Volum 3 ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-6103-3
  • Páginas: 336
  • Plaza de edición: Sevilla , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2022
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Publicació creada per a l'adequada preparació del temari general de les convocatòries d'accés a places de l'escala d'administració general i de l'escala d'administració especial de les Corporacions Locals de Catalunya que es convoquin d'acord amb l'oferta pública d'ocupació. Els temes que s'inclouen en aquest tercer volums'organitzen en dos blocs temàtics que es corresponen amb els següents continguts:

  • Funció Pública i Dret del Treball.
  • Gestió Pressupostària i Financera. Hisenda Pública.

  Els temes del primer bloc desenvolupen continguts relacionats amb el personal al servei de l'Administració, el Dret del Treball i el sistema de Seguretat Social. Per la seva banda, els temes del segon bloc desenvolupen continguts relacionats amb la gestió pública, els pressupostos i hisendes locals, i els tributs i impostos.
  La totalitat d'aquests temes s'han desenvolupat amb profunditat i rigor per a què la teva preparació sigui el més completa possible. Els continguts dels mateixos estan actualitzats fins a la data d'edició de la publicació, de forma que inclouen les últimes modificacions jurídiques que els afecten.


  Índice

  FUNCIÓ PÚBLICA I DRET DEL TREBALL

  Tema 45. El règim jurídic de la funció pública catalana. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics: marc jurídic. Les classes de personal al servei de l’Administració pública local: règim jurídic    

  Tema 46. La funció pública local: selecció i provisió de llocs. Adquisició i pèrdua de la condició de funcionari    

  Tema 47. Drets i deures del personal al servei de l’Administració pública. El sistema retributiu. Situacions administratives    

  Tema 48. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració pública. Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari    

  Tema 49. Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l’Administració pública. Òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals    

  Tema 50. El dret del treball. Naturalesa i caràcter. Principis fonamentals que l’inspiren. Jurisdicció laboral    

  Tema 51. L’Estatut dels treballadors: estructura i contingut. Els convenis col•lectius. La voluntat de les parts. El costum laboral    

  Tema 52. El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball. La causalitat en el contracte de treball. Modalitats de contracte    

  Tema 53. El sistema espanyol de la Seguretat Social. La Llei de bases. Principis informadors. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. Afiliació i cotització. Acció protectora: contingències i prestacions    

  GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I FINANCERA. HISENDA PÚBLICA

  Tema 54. La planificació de la gestió pública. El pressupost coma instrument de planificació, d’administració i de gestió i com a mecanisme general de coordinació. Finalitats del pressupost    

  Tema 55. Les hisendes locals. Classificació dels ingressos. Els pressupostos locals. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències. Altres modificacions pressupostàries    

  Tema 56. El dret tributari a l’administració local: concepte i contingut. Els principis de l’ordenament tributari. L’aplicació i la interpretació de les normes d’ordenament tributari    

  Tema 57. Els tributs: concepte, naturalesa. La relació jurídica tributària. El fet imposable i l’acreditació. Els elements personals del deute tributari. L’exempció tributària    

  Tema 58. Els impostos: concepte i principis. Els impostos directes. Els impostos indirectes. Taxes i contribucions especials. Els preus públics
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: