Síguenos en:

 • Google+

El procediment d'elaboració de les ordenances locals a la llum de la millora de la regulació

El procediment d'elaboració de les ordenances locals a la llum de la millora de la regulació ampliar imagen

 • Fernández Ferrarons, Mónica.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 978-84-17466-92-3
  • Páginas: 264
  • Dimensiones: 17 cm x 24 cm
  • Plaza de edición: España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2020
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  El present treball té per objecte l’estudi del procediment d’elaboració de lesordenances locals i la seva adaptació als nous estàndards de millora de laregulació, prenent com a referència la implementació d’aquestes polítiquesdins les instàncies de poder superiors. Fins al moment, les mesures sobrela millora de la regulació han tingut una integració gradual en el nostreordenament jurídic intern, i han situat irremeiablement a l’Administraciólocal en l’últim esglaó de l’adaptació d’una estratègia que acull el conjunt del’activitat administrativa. L’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,de procediment administratiu comú de les Administracions públiques ha estatdeterminant per a aconseguir uniformitzar els estàndards mínims d’una bonaregulació dins un context jurídic multinivell. La Llei 39/2015 no predisposad’una «ordenació seqüencial» bàsica dels tràmits del procediment; els hicorrespon als governs autonòmics i locals en virtut de la facultat que tenen perorganitzar-se jurídicament mitjançant la creació del seu propi dret. En la sevaconseqüència, la millora de la qualitat normativa és una qüestió que necessitatambé ser incorporada dins l’exercici de la potestat normativa municipal, per béque és a l’Administració local on queda confiada la pràctica totalitat de l’accióadministrativa sobre el territori. La nostra proposta insta a la modificació dela regulació prevista a la LrBRL per a elaboració de les ordenances locals ambl’objectiu d’actualitzar el vell esquema procedimental a les línies de millora dela qualitat normativa. L’estudi no es focalitza solament en el procés de creacióde la norma, sinó que abasta altres elements del cicle normatiu, des de laplanificació fins a la posterior revisió de la norma.


  Índice

  PART I MARC JURÍDIC ACTUAL

  Capítol 1. La Llei de Procediment Administratiu Comú i l’elaboració de les ordenances locals

  I. Els reptes del bon govern i la necessitat d’una bona regulació

  II. L’exercici de la potestat normativa local a la Llei 39/2015 arran el pronunciament de la STC  55/2018, de 24 de maig

  1. El punt de partida de la LPACAP i la novetat del seu Títol VI

  2. La posició de la LPACAP i del seu Títol VI dins l’ordre competencial arran la STC 55/2018, de 24 de maig

  3. L’aplicació del Títol VI a les ordenances locals: un escenari indeterminat

  III. La conveniència d’adequar l’elaboració de les ordenances locals als mecanismes de la bona regulació

  Capítol 2. L’actual procediment d’elaboració de les ordenances locals

  I. El concepte d’ordenança local i l’exigència d’un procediment formal a la llum dels principis de bona regulació

  II. La titularitat de la potestat reglamentària i els seus límits

  III. La iniciativa normativa

  IV. Fase prèvia de preparació de l’avantprojecte d’ordenança local

  V. Aprovació inicial del text i participació ciutadana

  VI. Aprovació definitiva i publicació de la norma

  PART II LA IMPLANTACIÓ DELS INSTRUMENTS DE BONA REGULACIÓ EN L’ELABORACIÓ D’ORDENANCES LOCALS

  Capítol 3. El disseny d’institucions per al bon funcionament de l’activitat normativa

  I. La conveniència d’especialitzar l’òrgan responsable de dur a terme l’avaluació normativa

  II. La rellevància de la fase preparatòria a la llum de les determinacions de la LPACAP

  1. La iniciativa normativa comporta la creació d’un òrgan complementari

  2. La comissió d’estudi és un òrgan de nova creació per a cada expedient normatiu

  3. La tecnificació de la comissió d’estudi

  III. La continuïtat de la comissió d’estudi al llarg de tot el procediment: sobre les comissions informatives en fase de participació ciutadana

  IV. El suport i assistència als òrgans responsables d’elaborar l’ordenança local

  100 1. El suport i l’assistència als municipis en les tasques d’elaboració d’ordenances locals

  2. El suport jurídic a través de les ordenances tipus

  Capítol 4. Propostes al procediment d’elaboració de les ordenances locals a la llum de la LPACAP

  I. La regulació del Pla Anual Normatiu a l’àmbit local

  II. El tràmit de la iniciació del procediment i consultes prèvies

  122 1. La iniciació del procediment

  2. Sobre la iniciativa normativa popular

  a) Context general i normativa aplicable

  b) La incorporació dels estudis d’avaluació de l’impacte en les iniciatives normatives populars

  3. La conveniència d’incorporar les avaluacions preliminars (test of significance) durant el tràmit de la consulta pública prèvia (art. 133.1 LPACAP) com a mesura de simplificació

  4. Sobre l’alternativa de no regular. L’aplicació de les ciències del comportament a l’àmbit local (behavioural insights)

  III. La fase d’instrucció. Informes i dictàmens

  1. Sobre l’expedient administratiu i les obligacions de la publicitat activa a la llum de la LTBG i la LTBGCat

  a) La necessitat de plasmar els tràmits de l’exercici normatiu a l’expedient i la publicitat activa

  b) La plasmació documental dels plans de consulta pública. L’empremta normativa (footprint)

  2. L’informe general sobre l’oportunitat i conveniència de crear una nova norma

  3. Sobre els informes de caràcter econòmic

  4. L’informe d’avaluació de l’impacte de gènere

  5. L’avaluació de la legalitat: el paper del Consell Consultiu en  els procediments d’elaboració de les ordenances locals. La  funció del secretari municipal

  IV. Tràmits d’aprovació, conclusió i de seguiment

  1. L’aprovació de l’ordenança local i la finalització del procediment

  2. La revisió normativa local

  Capítol 5. La participació ciutadana en l’elaboració de les ordenances locals

  I. El paper dels municipis en el fenomen creixent de la participació ciutadana

  1. Evolució històrica del marc legal de la participació en els procediments d’elaboració de reglaments a l’ordenament jurídic intern

  2. La importància de l’associacionisme veïnal

  II. Propostes a la participació ciutadana a la llum de la LPACAP

  1. Sobre la consulta pública electrònica prèvia

  2. Sobre l’audiència i informació pública

  III. El paper dels grups d’interès dins els processos normatius

  1. La participació del grups d’interès

  2. Sobre la negociació de les normes
  Otros libros de "Derecho Administrativo"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: